Wat als er geen verzekering is?

Er zijn nog altijd mensen in Nederland die zelf niets geregeld hebben voor de uitvaart op financieel gebied. Het komt dan ook regelmatig voor dat nabestaanden na het overlijden van een dierbare met kosten worden opgezadeld om zorg te dragen voor de uitvaart. Dat kan voorkomen worden door wel een uitvaartverzekering af te sluiten. Overigens heeft het merendeel van de Nederlanders wel een uitvaartverzekering of spaargeld achter de hand voor de uitvaart. Het gaat nog om een beperkte groep die geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en ook geen geld achter de hand heeft.

Uitvaartkosten voor nabestaanden

Als er sprake is van een overlijden en er geen uitvaartverzekering aanwezig is of spaargeld, dan zijn de nabestaanden die de uitvaart regelen verantwoordelijk voor de kosten. Het is in dat geval aan te raden om met de nabestaanden in overleg te gaan om de kosten voor de uitvaart over meerdere personen te verdelen. Als de nabestaanden zelf geen geld achter de hand hebben, dan kan de overweging worden gemaakt om financiële hulp in de omgeving te vragen. Het aanvragen van een financiering is eveneens een mogelijkheid, maar het is altijd belangrijk om te overwegen of dat de meest gewenste en gunstige weg is om te bewandelen.

Geen erfgenaam

Als de nabestaande geen erfgenaam is van de overledene en niet de zorg voor de uitvaart op zich wil nemen, dan zijn daar voor de nabestaande geen verplichtingen aan verbonden. Degene die opdracht geeft tot de uitvaart is financieel verantwoordelijk. Als er wel sprake is van een nabestaande die erfgenaam is, dan kan de nabestaande om de kosten van de uitvaart te ontlopen afstand doen van de nalatenschap. Indien er geen enkel persoon of nabestaande is die de uitvaart regelt of bekostigt, dan kan eventueel de gemeente de uitvaart verzorgen.

Wet op de lijkbezorging

Indien er geen uitvaartverzekering is, geen spaargeld en geen erfgenamen dan heeft de gemeente de plicht om de uitvaart op zich te nemen. Er is zelfs een wetsartikel die voorschrijft dat de gemeente daartoe verplicht is. Het gaat hier om artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging. Daarin staat namelijk dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als een inwoner van de gemeente komt te overlijden en er geen nabestaanden zijn of als de nabestaanden niet in staat zijn om de kosten van de uitvaart op zich te nemen. De gemeente wordt dan als opdrachtgever van de uitvaart gezien. Aangezien de gemeente dan de opdrachtgever is, bepaalt de gemeente ook op welke wijze er inhoud aan de uitvaart wordt gegeven. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om afscheid te nemen, bloemen op de uitvaart en andere zaken die betrekking hebben op en rondom de uitvaartplechtigheid.
De uitvaartondernemer regelt uiteraard de uitvaart voor de gemeente als opdrachtgever. Er doen zich situaties voor, waarin de identiteit van de overleden niet achterhaald kan worden. In dat geval kan uiteraard de keuze worden gemaakt om de overledene te begraven in plaats van te cremeren. De gemeente zal bij een overledene die niet geïdentificeerd kan worden toch proberen de identiteit te achterhalen om nabestaanden te kunnen opsporen. Het is zelfs mogelijk dat pas vele jaren later de identiteit wordt vastgesteld. Als de identiteit bekend is en de overledene begraven of gecremeerd wordt, gebeurt dat doorgaans op een gemeentelijke begraafplaats of gemeentelijke crematorium. Er wordt altijd gekeken of de overleden over een nalatenschap beschikt om na te gaan of de kosten van de uitvaart daaruit betaald kunnen worden. Of dat een deel van de uitvaartkosten uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Indien er onvoldoende geld beschikbaar is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, kan de gemeente de kosten proberen te verhalen op nabestaanden. Het gaat dan om wettelijk bepaalde groepen, zoals bloed- en aanverwanten in de vorm van ouders, kinderen, schoonouders, stiefouders of aangetrouwde kinderen. Nabestaanden die de uitvaart wel op zich willen nemen, maar niet met schulden geconfronteerd kunnen worden, kunnen de erfenis beneficiair aanvaarden.

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96